Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne

Rekrutacja

Zasady rekrutacji

  1. Kandydat zgłasza się osobiście do Seminarium w Gorzowie Wielkopolskim na rozmowę wstępną z księdzem Rektorem w terminie do 30 sierpnia br. (osoby zdające w tym roku egzamin maturalny zgłaszają się po otrzymaniu wyników) przedstawiając potrzebne dokumenty.
  2. Przed przyjazdem do  Seminarium należy  dokonać rejestracji w systemie ERK na stronie https://e-rekrutacja.usz.edu.pl/. Po zalogowaniu należy wydrukować dowód opłaty rekrutacyjnej oraz podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński i dołączyć do kompletu dokumentów.

Potrzebne dokumenty

podanie o przyjęcie do Seminarium
(napisane własnoręcznie)

świadectwo ukończenia szkoły średniej
(oryginał)

kserokopia dowodu osobistego

świadectwo lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia formacji w WSD

podanie o przyjęcie na Uniwersytet Szczeciński
(formularz ze strony internetowej US)

metryka chrztu św. z adnotacją o bierzmowaniu i datą I Komunii św.

świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły średniej

5 fotografii
(zgodne z wymaganiami do dowodu osobistego)

świadectwo maturalne
(oryginał)

własnoręcznie napisany życiorys

świadectwo moralności od ks. proboszcza i opinia od katechety

dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
(do wglądu)

Obóz integracyjny dla kandydatów

Spotkanie integracyjno-przygotowawcze dla kandydatów przyjętych do Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego odbędzie się w dniach od 6 do 20 września b.r. w Gościkowie-Paradyżu

Zabierz ze sobą

Pismo Święte

Brewiarz (jeśli masz)

Różaniec

Długopis i notatnik

Garnitur

Komżę

Strój sportowy

Kontakt

Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
ul. 30 stycznia 1, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel.: 505 292 794 (kancelaria rektorska)

www. paradisus.pl

Zobacz jak wygląda nasze życie